Klauzula informacyjna

Zgodnie przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) i z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@cresieradz.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o przeprowadzenie formy doskonalenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 4. dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
 6. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.
 7. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o przeprowadzenie formy doskonalenia oraz wystawienia stosownego zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.