Praca z uczniem zdolnym

Uczeń zdolny należy do grupy określanej mianem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Najczęściej specjalne potrzeby edukacyjne wiąże się głównie z grupą dzieci/uczniów z szeroko pojętymi problemami w uczeniu się, niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną. Zdolności rozwijają się niezależnie od rozwoju fizycznego dzieci. Dotyczy zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. Rozwój zdolności wiąże się z prawidłowościami rozwoju psychicznego. Już od najmłodszych lat możemy zaobserwować między dziećmi różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także rysowania, malowania, wykonywania precyzyjnych czynności manualnych, gry na instrumencie muzycznym itd. Różnice te określa się mianem zdolności. Najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne i artystyczne – zwłaszcza plastyczne i muzyczne. W miarę upływu lat różnicują się one i pojawiają coraz bardziej wyspecjalizowane grupy zdolności.

Zamieszczamy listę poradników do pracy z uczniem zdolnym na poszczególnych edukacjach. Każdy z poradników zawiera opis różnorodnych zadań, ćwiczeń, zabaw, które można wykorzystać w pracy z uczniem uzdolnionym.

Poradniki – uczeń zdolny

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych. Poradnik dla nauczycieli

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?

Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym

Rozszerzony program matematyki dla gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki

Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego

Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych

Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki

Klubik małego matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego

Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej

Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców

Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców

oprac. Dorota Wiśniewska