Szkolenia rad pedagogicznych

Państwa Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia na naszej stronie internetowej.
Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi:

  • Szkolenia rady pedagogicznej realizowane w ramach kompleksowego wspomagania szkoły (minimum 3 szkolenia po 3 godz. lub 2x5godz.) – 180 PLN za godzinę szkolenia
  • Szkolenia rady pedagogicznej od 1 do 4 godzin dydaktycznych – 1200 PLN
  • Szkolenia rady pedagogicznej 5 i więcej godzin – 300 PLN za godzinę szkolenia

UWAGA!!!
Jeśli w naszych propozycjach szkoleń rad pedagogicznych nie znajdziecie Państwo odpowiedniej tematyki, możecie samodzielnie sformułować interesujący Was temat lub wybrać go spośród warsztatów lub seminariów. Zrealizujemy Państwa zamówienie.

MEiN 2

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie:

MEiN 3

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego:

MEiN 4

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego:

MEiN 6

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny:

MEiN 8

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji:

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI KURATORIUM OŚWIATY

KO 2

Ocena pracy  nauczyciela:

KO 5

Wykorzystanie metod aktywizujących:

POZOSTAŁE SZKOLENIA