Doświadczenia na zmysłach

Scenariusz lekcji biologii dla uczniów klasy VII, szkoły podstawowej przygotowany w celu wprowadzenia zagadnień związanych z funkcjonowaniem zmysłów oraz doskonalenie stosowania metody naukowej podczas przeprowadzania doświadczeń.
TEMAT: Doświadczenia na zmysłach.

Podstawa programowa dla ośmioletniej szkoły podstawowej
Cele kształcenia– wymagania ogólne:
II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki.
Uczeń:
1) określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
3) analizuje wyniki i formułuje wnioski.
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.
Uczeń:
1) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo¬ skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski;
2) przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. Treści kształcenia – wymagania szczegółowe:
III. Organizm człowieka.
10. Narządy zmysłów.
Uczeń:
5) przedstawia rolę zmysłów równowagi, smaku, węchu i dotyku; wskazuje umiejscowienie receptorów właściwych tym zmysłom oraz planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała.

Otwórz cały scenariusz – wersja .docx; wersja .pdf