Nowy kurs Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CREWŁ w Sieradzu uruchamia kolejną edycję kursu dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu. Kurs ten nadaje podstawowe kwalifikacje do pracy z uczniami w zakładzie pracy. Przyjmując praktykantów, pracowników młodocianych i uczniów na zajęcia praktyczne może się nimi opiekować osoba mająca kwalifikacje czyli minimum ukończony kurs dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu. Wymagania dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu zostały określone w rozporządzeniu MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Szkoły kształcące w zawodach mają obowiązek organizowania kształcenia we współpracy z pracodawcami. Zatem warto zainteresować środowisko pracodawców, z którymi Państwo współpracujecie możliwością wyszkolenia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, aby organizować kształcenie praktyczne w warunkach wymaganych prawem.

Kurs zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi trwa 48 godzin, z czego 40 to zajęcia z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia zawodowego, w tym praktycznego i psychologii a pozostałe 8 godzin to praktyka pedagogiczna.

Odpłatność za kurs wynosi 500,00 PLN.

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy
elektronicznie – formularz na stronie WODN (http://wodnsieradz.pl
pocztą tradycyjną: WODN Sieradz ul.3 Maja 7, 98-200 Sieradz.
Telefonicznie – tel. 43 822 52 15
lub mailowo: bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 lkwietnia 2022 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym kursie ponieważ od tego zależą refundacje dla pracodawców, u których odbywa się kształcenie zawodowe w różnych formach. Zajęcia na kursie będą się odbywały w dogodnych dla grup terminach. Możliwe jest również zorganizowanie całej grupy dla jednego zakładu (pracodawcy) – minimum 12 osób – wtedy zajęcia mogą się odbywać w tym zakładzie.

Planowane terminy organizacji kursów – od 29 kwietnia 2022 r. W przypadku grupy z jednego zakładu istnieje możliwość dostosowania terminów do możliwości grupy.

W przypadku szczegółowych pytań informacji udzieli Pani Ewa Marciniak-Kulka – wicedyrektor.