O CREWŁ w Sieradzu

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7 powstało 1 września 2021 r. na mocy uchwały nr XXXIV/449/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. Organem prowadzącym Centrum jest Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
W skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu wchodzi:

  • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.
  • Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu;

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu realizuje cele i działania w zakresie rozwoju edukacji, organizacji oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów oraz wspierania procesu kształcenia i doskonalenia pracy nauczycieli, a także wszechstronnego wsparcia szkół i placówek oświatowych. Obszarem działania Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu jest województwo łódzkie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, poddębickiego, wieluńskiego pajęczańskiego i wieruszowskiego. Działalność placówki jest ściśle powiązana z systemem kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli i jest niezbędnym elementem w procesie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu oferuje:

  • usługi edukacyjne dla nauczycieli, uczniów, kadry kierowniczej oświaty, pracowników systemu doskonalenia i doradztwa, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego w rejonie działania CRE WŁ;
  • szkolenia i kursy kwalifikacyjne w formie stacjonarnej, jak również on-line;
  • profesjonalną kadrę pedagogiczną, którą tworzą wykwalifikowani nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele bibliotekarze– doświadczeni w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
  • wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez organizowanie doskonalenia, zdobywania nowych kompetencji i wymianę doświadczeń pedagogicznych oraz upowszechnianie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
  • zintegrowane działania w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju;
  • dostęp do publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, literatury naukowej z innych dziedzin wiedzy zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej dla wszystkich użytkowników również niepedagogicznych;
  • możliwość korzystania z nowoczesnych środków i materiałów dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego.

Zapewniamy klientom miłą i twórczą atmosferę oraz dogodne warunki spędzania czasu w trakcie kształcenia się, wymiany doświadczeń, przeszukiwania naszych zbiorów, pogłębiania wiedzy i odnajdywania inspiracji.