Budowa i rola układu pokarmowego

Scenariusz lekcji biologii dla klasy VII z uwzględnieniem wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.
TEMAT: Budowa i rola układu pokarmowego.

WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Uczeń:
• rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu pokarmowego; przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
• rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) rodzaje zębów oraz określa ich znaczenie w mechanicznej obróbce pokarmu;
• przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i cukrów; określa produkty tych procesów oraz podaje miejsce ich wchłaniania;

Otwórz cały scenariusz – wersja docx; wersja pdf