Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych

Przedmiotem badania były modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) oraz kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ich wpływ na podniesienie dostępności różnych form uczenia się przez całe życie dla osób dorosłych.

Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych