Stanisław Moniuszko – a great Polish conductor

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klas IV-VI.

TEMAT: Stanisław Moniuszko – a great Polish conductor.
Stanisław Moniuszko – wielki Polski kompozytor.

Przedmiot: Język angielski

WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
II etap edukacyjny: klasy IV-VIII

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. umiejętności i zainteresowania);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, teksty literackie):
1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
6) układa informacje w określonym porządku;
IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
2) przekazuje w języku polskim lub obcym informacje sformułowane w języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim;
IX. Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
2) świadomość związku pomiędzy kulturą własną i obcą, wrażliwość kulturową i umiejętność pośredniczenia między kulturami poprzez nauczany język;
XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych);
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

Czas zajęć: 45 min.

Cele (forma operacyjna)

Po zakończonych zajęciach uczeń będzie potrafił:

• powiedzieć kim był Stanisław Moniuszko
• przedstawić w kilku zdaniach sylwetkę Stanisława Moniuszki
• nazwać przynajmniej 5 instrumentów muzycznych w języku angielskim
• przetłumaczyć angielskie słowa: composer (kompozytor), conductor (dyrygent), organist (organista), piano tutor (prywatny nauczyciel gry na pianinie), folk tradition (tradycja ludowa), music competition (konkurs muzyczny)

Metody kształcenia:

Uczniowie będą uczyć się samodzielnie z materiałem źródłowym i możliwością korzystania z wiedzy nauczyciela oraz innych kolegów.
Zastosowane metody to: krzyżówka dydaktyczna z hasłem, dyskusja kierowana i praca z tekstem.
Praca w 2 – 4 osobowych grupach z tym samym zadaniem. Grupy pracują samodzielnie.

Formy pracy:

• w parach, grupach,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne i materiały:

• materiały ksero – załącznik nr 1 – krzyżówka (dla każdej osoby),
• słowniczek obrazkowy kilka sztuk na klasę lub możliwość wyświetlenia na tablicy interaktywnej – załącznik nr 2,
• fakty z życia Moniuszki – załącznik nr 3 – dla całej klasy 1 rozcięty (15 zdań),
• tablica i kreda,
• 1 czysty karton A3, klej (ewentualnie szpilki do przypięcia zdań na gazetce w sali lekcyjnej)

Ciekawe materiały:

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Przywitanie uczestników lekcji. Podanie tematu zajęć ustnie – „Na dzisiejszej lekcji będziemy zajmować się muzyką”.

2. Rozdanie uczniom krzyżówek dydaktycznych (Załącznik 1) – uczniowie pracują w parach lub grupach trzyosobowych, mogą korzystać z pomocy nauczyciela. Uczniowie powtarzają znane słówka z zakresu muzyki lub zapoznają się z nowym słownictwem.

3. Po ok. 10 min uczniowie i nauczyciel wspólnie podsumowują pierwsze zadanie. Sprawdzenie haseł krzyżówki może odbywać się z wyświetleniem rozwiązanej krzyżówki na tablicy interaktywnej (Załącznik 4). Hasło krzyżówki to MONIUSZKO. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję kierowaną: Kim był Moniuszko? Co to jest opera? Chętni uczniowie zgłaszają się i zabierają głos. Prezentacja fragmentu opery, np. (Straszny Dwór).

4. Omówienie dalszego przebiegu zajęć. Nauczyciel dzieli klasę/grupę uczniów na pary/trójki. Każda grupa losuje 1 bądź 2 karteczki (Załącznik 3, w sumie jest 15 karteczek zawierających zdania, które nauczyciel ma rozdzielić między całą klasę).

5. Po przydzieleniu zdań uczniowie starają się je przetłumaczyć, mogą korzystać ze słowników lub z pomocy nauczyciela, kolegów z klasy. (czas – ok. 5 min)
6. Pary/trójki prezentują swoje zdania przed klasą – przyklejają karteczki do kartonu A3 za pomocą kleju, omawiają życie znanego polskiego kompozytora (w odpowiedniej kolejności 1-15). Robiąc przerwy między prezentacjami uczniów, nauczyciel włącza fragmenty oper S. Moniuszki (przykładowe fragmenty podane wyżej). Powstaje jeden plakat, który można wykorzystać na gazetkę w pracowni. Jako uzupełnienie proponuję dodać wycięte materiały, obrazki (Załącznik 3) (czas – ok. 15-20min
Alternatywą do zrobienia plakatu może być przyczepianie szpilkami zdań bezpośrednio do ściennej gazetki klasowej.

7. Podsumowanie pracy na zajęciach. Nauczyciel podkreśla, jak ważną rolę spełnił dla Polski Stanisław Moniuszko.

Scenariusz lekcji (wersja .docx)

Załącznik 1 -krzyżówka
Załącznik 2 – Moniuszko słownik obrazkowy słownictwo
Załącznik 3 – Moniuszko – fakty
Załącznik 4 -rozwiązana krzyżówka