Praca z uczniem zdolnym

Uczeń zdolny należy do grupy określanej mianem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Najczęściej specjalne potrzeby edukacyjne wiąże się głównie z grupą dzieci/uczniów z szeroko pojętymi problemami w uczeniu się, …