Każdy uczeń ma szansę na sukces. Kształtowanie postawy odpowiedzialności w procesie dydaktycznym

Rodzaj formy:

Adresat:

Kurs doskonalący

Nauczyciele dydaktycy, wychowawcy klas z kilkuletnim stażem pracy

Treści:

  • Odpowiedzialność a zadania rozwojowe i ich wpływ na sukces dydaktyczny ucznia.
  • Atmosfera w klasie.
  • Pięć potrzeb emocjonalno-motywacyjnych ucznia i planowanie pracy służącej ich zaspokojeniu.
  • Wdrażanie uczniów do dokonywania wyborów i odpowiedzialności.
  • Planowanie zmian we własnym środowisku edukacyjnym – opis przypadku.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

19

60 zł

Ewa Ruszkowska

on-line (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz