Szkoła (przedszkole) ogólnodostępna/ogólnodostępne przyjazna wszystkim dzieciom- czyli jak wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Potrzeby uczniów/wychowanków ze SPE
  • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów/wychowanków, w tym zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  • Dostosowania do potrzeb dzieci ze SPE (dostosowania wymagań edukacyjnych, dostosowania form i metod pracy, dostosowania przestrzeni)

Prowadzący: Marlena Karaś

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz